Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn

Rettskilder og spesialfag i Rettsdata

Med abonnement på Rettsdata får du tilgang til Norges lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser fra tingretten, lagmannsretten og Høyesterett – alltid løpende oppdatert.

Alle rettskilder er krysslenket slik at du kan jobbe mer effektivt. Du kan lese om kildeutvalget vårt på denne siden.

Med Rettsdata Komplett får du utvidet kildetilgang innen store rettsområder som arbeidsrett, fast eiendom, selskapsrett, finansrett, konkurs og inndrivelse, entreprise-, plan- og bygningsrett, skatterett, offentlige anskaffelser, barne- og familievernrett, forvaltningsrett, sivilprosess og strafferett.

Lær mer fagredaksjonene for spesialfag i Rettsdata
image

Lær mer om kildeutvalget i Rettsdata

Spesialfag

Lover

Forskrifter

Forarbeider

Rettsavgjørelser

Vedtak og uttalelser

Faglitteratur

Norsk Lovkommentar

Artikler og tidsskrifter

Internasjonale rettskilder

Standarder

Lover

I Rettsdata finner du alle Norges lover. Endrings- og ikrafttredelseslover inntas fortløpende. Uoffisielle engelske oversettelser av utvalgte norske lover inngår også.

Forskrifter

Hos Rettsdata finner du alle sentrale forskrifter i fulltekst. Her finner du også opphevede forskrifter etter 2006, og en samling forskrifter oversatt til engelsk.

Forarbeider

Her finner du alle forarbeider fra og med 1990, og et stort omfang forarbeider fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag (NOU-er, stortingsmeldinger, innstillinger og proposisjoner). Forarbeidene følger lover innen sentrale rettsområder, uavhengig av forarbeidenes alder.

Rettsavgjørelser

Hos Rettsdata får du tilgang til over 120 000 rettsavgjørelser. Her er rettsavgjørelser fra Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene.

Artikler og tidsskrifter

I Rettsdata finner du tidsskriftene Nytt i Privatretten, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, Arctic Review on Law and Politics.

I Rettsdata finner du Utvalget: Dommer, uttalelser m.v fra Ligningsutvalget. Tidsskriftet utgis av Ligningsutvalget.

Du finner også en rekke domskommentarer skrevet av fageksperter som er redaksjonelle samarbeidspartnere innen Spesialfagene.

Du finner også en rekke domskommentarer skrevet av våre redaksjonelle samarbeidspartnere innen hvert av spesialfagene.

Vedtak og uttalelser

I Rettsdata finner du vedtak, rundskriv, avgjørelser, uttalelser, regler, retningslinjer og veiledninger fra myndighetene.

Internasjonale rettskilder

I Rettsdata finner du internasjonale rettskilder som følger spesialfagene.

Standarder

I Rettsdata finner du standarder for God regnskapsskikk, IFRS, Bokføring og Regnskapsførsel.

Spesialfag

Med dybdemodulene i Rettsdata (spesialfag) får du tilgang til fagspesifikke rettskilder og aktualiteter på ett sted.

Hvert spesialfag har en egen fagredaksjon som gjør en omfattende jobb med rettskildene. De utarbeider også for eksempel domskommentarer, tema- og prosessbeskrivelser for sine områder.

Fagredaksjonene består av fageksperter som til daglig arbeider i akademia, domstolene, forvaltningen og det private næringsliv.

image

Spesialfagredaksjonene

Selskapsrett, børs og finans

Rettsdata Selskapsrett, børs og finans ledes av advokatfirmaet Schjødt, med advokat/partner Thomas Aanmoen som ansvarlig for redaksjonen. Fagemnet dekker selskapsretten bredt, men favner også bank/finans og finansregulering. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende, herunder omfanget av EU-retten innenfor fagfeltene. Fagemnet byr på flere titalls rettskilder fra en rekke avgivere. Schjødt står selv for fortløpende engelsk oversettelse av begge aksjelovene.

image

Fast eiendom

Rettsdata Fast eiendom ledes av advokatfirmaet BAHR, med advokat/partner Anne Sofie Bjørkholt som ansvarlig for redaksjonen. Bjørkholt trekker med seg større deler av eiendomsgruppen i det redaksjonelle arbeidet for Rettsdata. Fagemnet dekker flere deler av eiendomsretten, for eksempel tingsretten og reglene for omsetning av eiendom. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende. Rettsdata byr på en svært bred kildetilgang innenfor eiendomsjussen. BAHR kommenterer norsk høyesterettspraksis løpende for Rettsdata.

image

Entreprise-, plan- og bygningsrett

Rettsdata Entreprise-, plan- og bygningsrett ledes av advokatfirmaet BAHR, med advokat/partner Jan Einar Barbo som ansvarlig for redaksjonen. Barbo trekker med seg større deler av entreprisegruppen i BAHR i det redaksjonelle arbeidet for Rettsdata. Fagemnet dekker både entrepriserett og plan- og bygningsrett, og er avgrenset mot fast eiendom. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende. Barbo har med seg et redaksjonsråd med juridiske representanter for ulike deler av norsk entreprisebransje.

image

Arbeidsrett

Rettsdata Arbeidsrett ledes av advokatfirmaet Wiersholm, med advokatene/partnerne Christel Søreide og Jan Fougner som ansvarlige for redaksjonen. De trekker med seg større deler av arbeidsrettsgruppen i Wiersholm i det redaksjonelle arbeidet for Rettsdata. Rettsdata Arbeidsrett dekker både kollektiv og individuell arbeidsrett. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende. Fagemnet byr på et stort antall rettskilder fra en rekke avgivere, også hovedavtaler og arbeidsretten.

image

Konkurs og inndrivelse

Rettsdata Konkurs og inndrivelse ledes av advokat/partner Erling Opdal i advokatfirmaet Ræder, sammen med medredaktørene advokat/partner Eirik Riddervold i advokatfirmaet Selmer og dommer ved Oslo byfogdembete Leif G. Villars-Dahl. Gruppen er også ansvarlige for fagemnet i Maler og Verktøy. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende. Konkurs og inndrivelse dekker bl.a. konkursprosessen, insolvensretten og gjeldsordningene.

image

Forvaltningsrett

Rettsdata Forvaltningsrett dekker den alminnelige forvaltningsretten. Redaksjonen ledes av advokat/partner Stephan Jervell i advokatfirmaet Wiersholm. Han har med seg kollegaen partner/advokat Christian Hauge som medredaktør. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende. Wiersholm utarbeider bl.a. tekster om ulovfestet forvaltningsrett for Rettsdata.

image

Offentlige anskaffelser

Rettsdata Offentlige anskaffelser ledes av professor Lasse Simonsen ved Universitetet i Oslo. Simonsen har med seg et redaksjonsråd med juridiske representanter fra og interessenter for ulike deler av norsk anskaffelsesbransje. Han er også forfatter av en rekke bøker hos Gyldendal Norsk Forlag. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende, herunder omfanget av EU-retten. Offentlige anskaffelser dekker ikke bare offentlige anskaffelser, men også delvis privatanskaffelser.

image

Sivilprosess

Rettsdata Sivilprosess er et spesialverktøy for tviste- og prosessretten, avgrenset mot straffeprosessen. Sivilprosess ledes av advokatfirmaet Wiersholm, med advokatene/partnerne Stephan Jervell og Ronny Lund som ansvarlige for redaksjonen. Advokat Sindre Bogen er medredaktør. Bogen bruker også advokatfullmektiger og traineer i fagavdelingen i det daglige arbeidet for Rettsdata. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende. Bl.a. gjennomgår redaksjonen samtlige prosessavgjørelser i Høyesterett, og fremhever de viktigste for Rettsdatas brukere.

image

Straffeprosess

Rettsdata Straffeprosess ledes av advokatfirmaet Elden, med advokatene/partnerne John Christian Elden og Anders Brosveet som ansvarlige for redaksjonen. Straffeprosess dekker prosessretten for straffesaker, men også den alminnelige strafferetten. Fagemnet går dessuten også dypt inn i bl.a. den spesielle strafferetten, straffegjennomføring, fengslingsregler mv. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende.

image

Barne- og familievernrett

Rettsdata Barne- og familievernrett dekker den offentligrettslige barnevernsretten, foruten den tilstøtende familievernretten. Redaksjonen ledes av advokatfirmaet Hjort, med advokatene/partnerne Ramborg Elvebakk og Lars Christensen som ansvarlige for redaksjonen. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende, og følger bl.a. rettsutviklingen i både norsk Høyesterett og den og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i barnevernssaker tett.

image

Skadeserstatning

Rettsdata Skadeserstatning er under utvikling, og ledes av professor Morten Kjelland ved Universitetet i Oslo. Det vil bli nedsatt et redaksjonsråd med representanter for de ulike aktørene innen fagfeltet. Rettsdata Skadeserstatning inneholder bl.a. et omfattende domsmateriale, som systematiseres og beskrives eksklusivt for Gyldendal Rettsdata. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende.

image

Klar for å komme i gang med Rettsdata?

Få gratis prøvetilgang til Rettsdata og opplev hvordan det kan gjøre arbeidshverdagen din enklere! Alt innhold er krysslenket slik at du kan jobbe mer effektivt.

Prøv Rettsdata gratis nå

Faglitteratur

I Rettsdata finner du faglitteratur på tvers av alle fagemner. I vårt juridiske bibliotek med over fire hundre bøker kan du enkelt sortere på fagemner, slik at du finner relevante titler innen det temaet du jobber med.

image
Se hele utvalget