Gyldendal-logo

Nye lovkommentarer i september

Norsk Lovkommentar er den eneste komplette samlingen av lovkommentarer i Norge. Kommentaren holdes à jour av over 300 fageksperter. Her er oversikt over nye lovkommentarer publisert i Rettsdata i september.

Folkeregisterloven

NLK-forfatter Maja Salhus Røed har hovedrevidert kommentarene til folkeregisterloven (lov 9. desember 2016 nr. 88). Salhus Røed er seniorrådgiver i skattelovavdelingen, Finansdepartementet.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 28. september 2022

Markaloven

NLK-forfatter Gunnar Ketil Eriksen har hovedrevidert kommentarene til markaloven (lov 5. juni 2009 nr. 35). Eriksen har siden 1991 vært ansatt ved det Juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø som amanuensis, førsteamanuensis og professor. Han forsker og underviser i fast eiendoms rettsforhold, formuerett, samerett, rettshistorie og rettsfilosofi. Han kommenterer dessuten en rekke lover i NLK, blant annet hevdsloven (lov 9. desember 1966 nr. 1), servituttloven (lov 29. november 1968), tomtefesteloven (lov 20. desember 1996 nr. 106) og godtroloven (lov 2. juni 1978 nr. 37).
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 28. september 2022

Straffeloven

NLK-forfatter Magnus Matningsdal hovedreviderer sine kommentarer til straffeloven (lov 20. mai 2005 nr. 28) hyppig, og kommentarene er nå à jour per 1. juli 2022.
Omtale av de nye lovkommentaren ble publisert i Rettsdata 27. september 2022

Energiloven

NLK-forfatterne Mari Reitzel Bjerke og Aksel S. Tannum har hovedrevidert kommentarene til energiloven (lov 29. juni 1990 nr. 50). Reitzel Bjerke er advokat og partner i advokatfirmaet Haavind med fornybar energi, entreprise og tvisteløsning som spesialisering. Tannum har arbeidet i Olje- og energidepartementet fra 2000 til 2005, og er i dag advokat/partner og leder Haavinds fornybar energiavdeling.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 23. september 2022

Polititjenestepliktloven

NLK-forfatter Tor-Geir Myhrer har hovedrevidert kommentarene til polititjenestepliktloven (lov 21. november 1952 nr. 3). Myhrer (dr. juris 2000) har arbeidet som dommerfullmektig, politiinspektør ved Romerike politidistrikt, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. Han er i dag professor emeritus fra Politihøgskolen, hvor han var professor i perioden 2006-2020. Han har utgitt flere bøker om blant annet politi- og påtalerettslige emner. Han skriver dessuten kommentarer til politiloven (lov 4. august 1995 nr. 53) i NLK.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 23. september 2022

Tannhelsetjenesteloven

Forfatter Pål Børresen har hovedrevidert kommentarene til tannhelsetjenesteloven (lov 3. juni 1983 nr. 54). Børresen har tidligere arbeidet i Helsedirektoratet, som kontorsjef ved Fylkeslegen i Telemark og som kontorsjef ved Fylkeslegen i Hedmark. Han er i dag seniorrådgiver i Statens helsetilsyn.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 23. september 2022

Ehandelsloven

NLK-forfatter Mathias Lilleengen har hovedrevidert kommentarene til ehandelsloven (lov 23. mai 2003 nr. 35). Lilleengen har vært advokat i Den Norske Forleggerforening 2006-2015, og utpekt voldgiftsdommer av WIPO 2016. Lilleengen jobber i dag som advokat og partner i Bing Hodneland.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 22. september 2022

Genteknologiloven

NLK-forfatter Solveig Margit Paulsen har hovedrevidert kommentarene til genteknologiloven (lov 2. april 1993 nr. 38). Paulsen arbeider som seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet, avdeling for naturforvaltning.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 22. september 2022

Karanteneloven

NLK-forfatter Tron Løkken Sundet har hovedrevidert kommentarene til lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte (karanteneloven). Løkken Sundet arbeider til daglig som leder for Arbeidsretten.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 9. september 2022

Tvisteloven kap. 1-9

NLK-forfatter Sigurd Holter Torp har hovedrevidert kommentarene til kapittel 1 til 9 i tvisteloven (lov 17. juni 2005 nr. 90). I tillegg er den innledende stjernenoten til loven revidert. Revisjonen har vært grundig og omfattende. Torp er partner i Advokatfirmaet Schjødt og har omfattende erfaring fra et bredt spekter av sivile saker og straffesaker. Forfatter har hatt assistanse fra kollegaene Thomas Horn, Hallvard Gilje Aarseth, Halvor Manshaus, Kamilla Silseth, Kamilla Gade og Sandra Ulleland.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 8. september 2022

Bilansvarsloven

NLK-forfatter Bjarte Askeland har hovedrevidert sine kommentarer til bilansvarsloven (lov 3. februar 1961), og kommentarene er nå fullt ut oppdaterte. Askeland arbeider til daglig som lagdommer i Gulating lagmannsrett. Cand.jur. 1991, dr.jur. i 2001 på avhandlingen "Erstatningsrettslig identifikasjon". Askeland kommenterer også blant annet skadeserstatningsloven (lov 13. juni 1969 nr. 26) og jernbaneansvarsloven (lov 10. juni 1977 nr. 73) i NLK.
Omtale av de nye lovkommentarene ble publisert i Rettsdata 1. september 2022

Norges mest omfattende oppslagsverk med oppdaterte kommentarer til Norges lover. Kvalitetssikrede lovkommentarer fra vår fag- og hovedredaksjon, med Aage Thor Falkanger, Arnfinn Bårdsen og Steinar Tjomsland i spissen.

Les mer om Norsk Lovkommentar