INNHOLD

En kort presentasjon

Denne hjemmesiden inneholder min hovedfagsoppgave om fantasirollespilling, fullført høsten 1997.

Den er nok først og fremst av interesse for folklorister og andre som er interessert i fortellinger, gruppedynamikk, kommunikasjon og interaktive medier. Avanserte rollespillere og spill-ledere kan muligens også finne interessant stoff her.

Denne utgaven er nesten identisk med oppgaven jeg leverte inn, med unntak av noen få rettelser og noen layout-endringer.

Kommentarer og spørsmål kan sendes til meg ved å klikke her.

Terje Brånå

Innhold

FORSIDE

Forord

1. Innledning

(Fantasirollespillet: en introduksjon - Oppgavens struktur - Rollespillet i tid og rom - Avgrensning - Tidligere forskning - Problemstilling - Teori og metode)

2. Feltarbeidet og materialet

(Utvalg - Rollespillgruppene - Deltagelse i rollespillgrupper - Intervjuer - Mindre materialegrupper - Materialet: En kort oversikt)

3. Fantasirollespillet som medium

(Kreativitet, repertoar og bricolage - Planleggingsfasen - Rollespillsituasjonen)

4. Fortellingen

(Tid og tekst - Den uendelige fortellingen: Narrativ struktur - Rollefigurene og fortellingen - Medium og fortelling)

5. Fortellingens rammer

(Tre områder og en verden - Spiller og rollefigur - En sosial historieverden - Fra rollespillområde til historieverden - ...og tilbake igjen - En fremmed i et fremmed land - Lek i gråsonen)

6. Den interaktive fortellingen

(Fantasirollespillet: en oppsummering - Fortelling og lek - Interaktive fortellinger)

Appendiks A

(Forklaring av rollespillbegreper)

Appendiks B

(Opptak fra intervjuer og rollespillkvelder - Henvisninger til og sitater fra opptak - Feltarbeidsnotater - Publisert materiale)

Litteratur

NESTE